Categories
News

วิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงทิเกรย์ขัดขวางการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาหาร

สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้เอธิโอเปียอนุญาตการเข้าถึงเชื้อเพลิงอย่างไม่จำกัดในภูมิภาคทิเกรย์ เพื่อแจกจ่ายความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ที่มีอาหารน้อยที่แสดงคลังสินค้าที่เต็มไปด้วยถุงธัญพืชที่บอกว่าไม่สามารถแจกจ่ายได้เนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง อาหารฉุกเฉินทั้งหมดนี้พร้อมที่จะแจกจ่ายโดยชาวคาทอลิกบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเอธิโอเปีย

ที่ต้องการความช่วยเหลือในภูมิภาคทิเกรย์ แต่ฝ่ายมนุษยธรรมกำลังรอเชื้อเพลิงที่เข้ามาเพื่อขนส่ง สถานทูตสหรัฐฯ ในเอธิโอเปียกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ เสริมว่ามนุษยธรรมจำเป็นต้องเข้าถึงเชื้อเพลิง เงินสด และบริการสาธารณะอย่างไม่จำกัด เพื่อขนส่งไปยังผู้ที่ต้องการและช่วยชีวิตต่อไป ก่อนหน้านี้เอธิโอเปียเคยอ้างว่าการขาดแคลนเชื้อเพลิงในไทเกรย์เป็นตำนาน ทูตพิเศษจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยู่ในเมืองเมเคล เมืองหลวงของติเกรย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระหว่างประเทศในการหาข้อยุติอย่างสันติต่อสงครามกลางเมืองที่มีอายุ 21 เดือน